Ongeacht het seizoen en de weersomstandigheden: De Biebosch is het hele jaar door een gastheer voor vele verschillende vogelsoorten. Het vogelbestand is net zo dynamisch als het landschap en systeem van het natuurgebied.

De Zeearend

De zeearend is de ster van De Biesbosch! De ‘vliegende deur’, zoals deze roofvogel met een spanwijdte van 2,40 meter ook wel wordt genoemd, is tegenwoordig vaste bewoner van de delta. Wil je een zeearend spotten? Bekijk de hotspotkaart voor de beste locaties.

Typische Biesbosch vogels

Blauwborst

De blauwborst is een typische Biesboschvogel die je misschien wel ziet daar waar de vlier- of wilgenstruik opschiet tot boven het riet. Daar zit een zingende blauwborst het liefst. Ze arriveren vanaf half maart in Nederland en overwinteren in Afrika. Met hun geweldige zang en helderblauwe borst is het een prachtige zangvogel waarvan er in De Biesbosch een kleine 1000 broeden.

Cetti’s zanger

Deze insecteneter verblijft het hele jaar in De Biesbosch. De zang van deze geheimzinnige vogel is kenmerkend: een korte maar harde explosieve "(ti) CET-ti CET-ti, CET-ti". De cetti’s zanger is een nieuwkomer in Nederland. Waar in 1989 nog speciale excursies in de Biesbosch werden gegeven om deze toen uiterst zeldzame vogel te horen, telt het gebied nu al ruim 1400 verschillende territoria. Geen wonder dat de Biesbosch een van de belangrijkste bronpopulaties is voor de opmars van deze voorheen met name Zuid-Europese zangvogel.

Nachtegaal

De voormalige grienden beschikken over veel ondergroei van brandnetels en beschikken over een redelijk open bosstructuur: deze condities zijn ideaal voor nachtegalen! Wanneer ze aankomen in De Biesbosch (rond Koningsdag) is hun zang 24 uur lang te horen. In De Biesbosch broeden honderden nachtegalen: naast de duingebieden is het één van de belangrijkste broedgebieden van nachtegalen in Nederland.

IJsvogel

Vroeger was de ijsvogel een broedvogel die leefde aan de stijle oeverkanten, door het getij onstaan. Inmiddels heeft de ijsvogel zich aangepast en regelmatig worden er nieuwe nestgangen gevonden in de omhoogstekende wortelkluiten van omvergewaaide bomen. Omdat de ijsvogel afhankelijk is van vis, verlaten ze De Biesbosch tijdens strenge winters. De populatie van de ijsvogel in Nederland én De Biesbosch is om die reden – de omstandigheden in de wintermaanden – dynamisch. Dankzij de zachte winters de laatste jaren ligt de huidige populatie rond de 60 broedparen.

Grote zilverreiger

Er zijn de afgelopen 20 jaar enorm veel grote zilverreigers bijgekomen want door de zachter wordende winters blijven ze massaal in ons land. In de winter zijn de aantallen het hoogst. Doordat dankzij getijde de wateren van de Biesbosch zelden dichtvriezen, kunnen zilverreigers er nog steeds hun voedsel vinden. In 2012 werden er bij de kleine Noordwaard meer dan 1000 grote zilverreigers in één groep waargenomen. Tot heden zijn er geen broedgevallen bekend van grote zilverreigers in het zoetwatergetijdengebied.

Lepelaar

De lepelaar is een echte ‘zomervogel’ die overwintert in tropisch West-Afrika. Vanaf maart keert hij terug. Een kolonie lepelaars bevindt zich op het eiland de Sassenplaat nabij Moerdijk en soms worden groepen van meer dan 300 lepelaars waargenomen. De volwassen vogels zoeken ’s zomers met hun spatelvormige snavel naar voedsel in de visrijke natuurontwikkelingsgebieden.

Visarend

Deze prachtige roofvogel verschijnt jaarlijks weer eind maart, als ze terugkomen van hun overwintergebieden in Afrika. Sinds 2016 broedt de visarend in de Biesbosch, en vormde daarmee gelijk een nieuwe broedvogel voor op de Nederlandse broedvogellijst. Nadat er in 2022 drie succesvolle nesten in de Biesbosch zijn grootgebracht, telde het gebied het gebied in 2023 vier verschillende territoria waarvan er bij 2 tot broeden kwam. Wil je een visarend zien? Een van de beste punten om te zoeken is vanaf de panoramatafel in Polder Hardenhoek. In september maak je een extra grote kans, wanneer Scandinavische en Duitse vogels een tussenstop maken in de Biesbosch tijdens hun reis naar het zonnige zuiden.